Vaghef@ausmt.ac.ir ۳۸ الی ۴۴۴۴۲۱۳۵-۰۱۱ داخلی ۱۲۸

ثبت نام برای داوری

ثبت نام برای داوری


مقدمه

تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی یكی از عوامل موثر بر افزایش دقت اجرای طرح/پروژه‌های تحقیقاتی و ارتقا فعالیت‌های پژوهشی محققان می‌باشد. یكی از راهكارهای عملی نمودن موضوع نظارت و ارزیابی، استفاده از ناظر در طرح/پروژه‌های تحقیقاتی است. لذا، به منظور دستیابی به این مهم، این آیین نامه تدوین می گردد.

هدف

به منظور ارتقاء کیفی طرح/پروژه‌های تحقیقاتی و در راستای حسن اجرای این طرح ها، حساب ضرورت و با تشخیص کارفرما ، ناظر تعیین می‌گردد.

داوری

ارزیابی انتقادی و سازنده از دست نوشته های عرضه شده حاصل از نتایج پروژه های تحقیقاتی که توسط افراد متخصص و باتجربه انجام می‌شود.

ارزیابی

فرآیند مستمر جمع آوری داده‌ها با هدف تصمیم گیری، قضاوت و اعتبارسنجی برای اداماه، توقف و یا اصلاح فعالیت می‌باشد.